Nowe wymagania wobec kabli i przewodów.

Dyrektywa CPR już obowiązuje!

od 1 lipca 2017 r. wszystkie przewody instalacyjne traktowane są jako wyroby budowlane

Nowe przepisy zobowiązują producentów wyrobów do posiadania tzw. DoP (Declaration of Performance) czyli Deklaracji Właściwości Użytkowych, udostępniania tych Deklaracji, jak również oznakowania wyrobów objętych DoP odpowiednim znakiem CE. Norma EN50575 wskazuje wymagania dotyczące zachowania się wyrobu  w warunkach działania ognia, określa sposób badania i klasyfikacji kabli zasilających, telekomunikacyjnych  i sterowniczych stosowanych w obiektach budowlanych do określonej klasy odporności pożarowej. Przepisy mają zobligować do stosowania w budynkach oraz innych obiektach budowlanych wyrobów budowlanych
( w tym kabli ) ograniczających powstawanie oraz rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Dyrektywa CPR (Construction Products Regulation) weszło w życie 1 lipca 2013 roku.

Jest to dokument Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku, zastępujący dyrektywę 89/106 EEC, odnoszący się do wyrobów budowlanych. Rozporządzenie to klasyfikuje wyroby budowlane, a także precyzuje przepisy dotyczące metod ich testowania.

Dla przewodów i kabli stosowanych jako wyroby budowlane, dyrektywa CPR opiera się bezpośrednio na przywołanej wyżej normie europejskiej EN 50575:2014, której data obowiązywania została ustalona na 1.07.2016. Od tej daty producenci/importerzy mieli 12 miesięcy, aby zapoznać się z nowymi przepisami prawa i zapewnić pełną zgodność z tymi przepisami oraz w tym czasie dostosować się do nowych wymagań. 

Norma EN 50575:2014 dotyczy:

  • kabli elektroenergetycznych – żył izolowanych i przewodów stosowanych m. in.do zasilania energią elektryczną;
  • kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych – przewodów, kabli symetrycznych oraz współosiowych z żyłami metalowymi stosowanymi np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do transmisji danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz sygnalizacyjnych i sterowniczych;
  • kabli optycznych – stosowanych np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do przesyłania danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz w urządzeniach sygnalizacyjnych i aparaturze sterowniczej.

Dotychczasowy porządek prawny był taki, że kable i przewody podlegały zasadom bezpieczeństwa wg Dyrektywy Niskonapięciowej LVD (Low Voltage Declaration) i podlegały regułom oznaczania przez producenta znakiem CE. Norma EN50575 nakłada obowiązek na producentów oraz importerów i dystrybutorów, wykonania badań przez uprawnione jednostki badawcze, celem uzyskania stosownych certyfikatów potwierdzających klasę odporności ogniowej oraz przygotowania Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) dla potwierdzenia Euroklasy.

Euroklasa umożliwia klasyfikację według tych samych zasad i kryteriów w całej Europie. Oznaczenie tej klasyfikacji ogniowej można już znaleźć na wielu etykietach, a w niedługim czasie będzie wymagane dla wszystkich.

Euroklasy wg EN50575.

Bezhalogenowość LSZH ( Low Smoke Zero Halogen) - dlaczego jest to ważne?

Kable bezhalogenowe nie zawierają halogenów, co oznacza, że w przypadku pożaru nie wydzielają toksycznych gazów. Dzięki temu minimalizują ryzyko dla ludzi i sprzętu w przypadku pożaru. Wybór kabli bezhalogenowych to nie tylko wybór bardziej ekologiczny, ale przede wszystkim bezpieczny.

Euroklasa

Norma badań

Wymagania dodatkowe

Przykładowe kable

 Aca

EN ISO 1716

brak wymagań

kable bez halogenowe, niepalne

 B1ca

EN 50399
EN 60332-1-2

wydzielanie dymu (s1, s2),
płonących kropli/cząstek (d1,d2)  
oraz kwasów (a1)

kable bez halogenowe

 B2ca

EN 50399
EN 60332-1-2

PVC twarde,
kable bez halogenowe

 Cca

EN 50399
EN 60332-1-2

 kable bez halogenowe

Dca 

EN 50399
EN 60332-1-2

kable z bardzo dobrym
gatunkowo PVC

 Eca

EN 60332-1-2

 brak wymagań

 kable z PVC

 Fca

Nie spełniające wymagań
dla kabli klasy Eca

 brak wymagań

 kable polietylenowe oraz PVC

Dyrektywa CPR charakteryzuje kable oraz przewody pod względem reakcji na ogień, jako klasy: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca wraz z kryteriami dodatkowymi, uwzględniającymi wydzielanie dymu, występowanie płonących kropli oraz kwasowość produktów rozkładu termicznego i spalania.

 W odniesieniu do powyższego Elpio sp. z o. o. informuje, że oferowane do sprzedaży wszystkie kable budynkowe spełniają dyrektywę CPR i posiada na potwierdzenie tego stosowną dokumentację.

© 2022 Elpio Sp. z o.o.