POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
ELPIO SP. Z O.O.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Klientów.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka Elpio sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (adres: ul. Przemysłowa 18, 62-052 Komorniki), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280137, NIP: 7792308437, REGON: 300556395; adres poczty elektronicznej: zamowienia@elpio.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie operatorem Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

3. Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

6. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

§ 2 Sposób zbierania danych osobowych na stronie internetowej

1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem następujących sposobów:

 1. podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta podczas procesu logowania lub zamówienia;
 2. podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym lub poprzez formularz edycji danych dostępny za pośrednictwem Konta;
 3. nadanie indywidualnego identyfikatora – nazwy Użytkownika, w czasie rejestracji;
 4. zapisanie się do newsletteru;
 5. zebranie danych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na urządzeniu Użytkownika lub Klienta, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta za pośrednictwem formularzy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 3 Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Informacje o rodzaju zbieranych danych, celach przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania Użytkownika lub Klienta zawiera poniższa tabela:

Rodzaj danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

Nazwa

Użytkownika

NIP

Adres do doręczeń (opcjonalnie)

Historia zakupów

Numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury)

 

Wykonanie umowy sprzedaży biletów lub podjęcie na żądanie Użytkownika czynności przed zawarciem takiej umowy, w tym:

- rejestracja oraz utrzymywanie Konta Użytkownika;

- obsługa zamówień;

- wysyłka zamówionych biletów w formie elektronicznej lub tradycyjnej;

- załatwianie reklamacji.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)

Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Obowiązek prawny)

Ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń.

Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora).

Marketing bezpośredni.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora)

Adres e-mail

Wysyłka zamówionej przez Użytkownika informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletteru)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)

Dane o aktywności Użytkownika zebrane z plików cookies

Marketing bezpośredni

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda Użytkownika)

Dane podane w formularzach kontaktowych lub korespondencji

Udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym na stronie Sklepu internetowego

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora)

Wszystkie dane przetwarzane w systemie informatycznym Administratora

Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

2. Dane osobowe Użytkownika lub Klienta mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

  1. organizatorom imprez, na które zakupiono bilety (imię, nazwisko, kod zamówienia, adres e-mail);
  2. podmiotom wykonującym usługi sprawdzania biletów podczas imprezy, na którą zakupiono bilet;
  3. pośrednikom płatności;
  4. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim;
  5. dostawcom rozwiązań programowych w chmurze (SaaS), wykorzystywanych przez Administratora;
  6. dostawcom usług informatycznych lub programistycznych, usług obsługi strony www, a także usług, narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej www.biletomat.pl, w tym formularza kontaktowego;
  7. Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
  8. Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 D02 X525) – w zakresie usługi Facebook Piksel.

3. Dane osobowe Użytkownika lub Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizowanego celu, w tym:

 1. do momentu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego – w zakresie przetwarzania w celu rejestracji i utrzymywania Konta Użytkownika;
 2. do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów – w przypadku przetwarzania w celu wykonania umowy, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. do wykonania przez Użytkownika praw wyłączających przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym do momentu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody – w przypadku przetwarzania w celach marketingowych.

4. Użytkownik lub Klient ma możliwość wpływu na cel, zakres oraz odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora w tym poprzez wybór rodzaju zamawianych usług, wyrażanie lub cofanie zgód, wykonywanie innych praw podmiotu danych osobowych. W szczególności:

 1. wybór przesyłki elektronicznej zamiast tradycyjnej umożliwia niepodawanie danych w postaci adresu do doręczeń;
 2. odpowiednie ustawienie poziomów prywatności przeglądarki umożliwia zablokowanie możliwości zbierania danych z plików cookies umieszczonych na urządzeniu Użytkownika lub Klienta;
 3. udzielenie lub odmowa udzielenia zgody na otrzymywanie newsletteru umożliwia podjęcie decyzji w zakresie otrzymywania e-maili z ofertami Administratora.

5. Dane osobowe Użytkownika lub Klienta mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Przekazanie następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

§ 4 Prawa osób, których zbierane dane osobowe dotyczą

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują prawa opisane w poniższej tabeli, oraz dalszych postanowieniach niniejszej Polityki.

Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

Prawo do przenoszenia danych

 

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

2. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Klienta na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

 

§ 5 Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

1. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą uprawniona jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania.

2. W ramach celu przetwarzania polegającym na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, dane osobowe Użytkownika lub Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polega na analizie zachowań Użytkownika lub Klienta w ramach strony Sklepu internetowego (w tym w szczególności dokonanych zakupów konkretnych towarów) oraz analizie danych zebranych z plików Cookies i na tej podstawie dopasowywaniu oferty towarów i usług Administratora. Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną, za pomocą danych kontaktowych na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem oraz umożliwia dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

4. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, Użytkownikowi oraz Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po planowanej zmianie nazwy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

© 2022 Elpio Sp. z o.o.